Cookies er nødvendige for at få VIVUS.DK til at fungere, så du kan få en god oplevelse. Klik OK for at fjerne beskeden og fortsætte.

Lånevilkår

Lånevilkår

Almindelige forretningsbetingelser – VIVUS.DK (4finance ApS), CVR-nr. 32 55 78 64

1. Information om selskabet og indgåelse af kreditaftale

4finance ApS (herefter ”VIVUS.DK”) kan bevilge kredit til en fysisk person (herefter ”kunden”), som er mindst 20 år, er dansk statsborger med dansk CPR-nummer og folkeregisteradresse, har et gyldigt Nem-ID og som af VIVUS.DK vurderes kreditværdig. Disse Almindelige forretningsbetingelser danner sammen med den specifikke kreditaftale, der genereres for kunden (herefter ”kreditaftalen”), rammen for aftaleforholdet mellem kunden og VIVUS.DK.

VIVUS.DK er berettiget til ensidigt at foretage ændringer i de Almindelige forretningsbetingelser og/eller kreditaftalen med tre (3) måneders varsel til kunden.

Det er en betingelse for indgåelse af en kreditaftale hos VIVUS.DK, at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

 1. RKI (Experian)
 2. Debitor Registret

For at kunne få bevilliget en kredit, er der ydermere krav om, at kunden oplyser:

 • En aktiv e-mailadresse, som benyttes af kunden.
 • Et dansk telefonnummer, som benyttes af kunden.
 • En dansk bankkonto, som tilhører kunden.

2. Kreditbeløb, renter og omkostninger

Kunden kan bevilges kredit på mellem 100,00 kr. og 12.000,00 kr. Løbetiden for kreditten er ubestemt, men kunden er forpligtet til med tre (3) måneders varsel at betale kreditbeløbet med tillæg af renter og omkostninger tilbage på anfordring fra VIVUS.DK, hvorved kreditten ophører. Kunden forpligter sig til ved optagelse af kreditten at betale en månedlig minimumsbetaling, der fremgår af kreditaftalen.

Kreditten forrentes med en fast månedlig debitorrente fra det tidspunkt, hvor kunden har kreditbeløbet til disposition. Debitorrenten fremgår af kreditaftalen. Debitorrenten beregnes dagligt og tilskrives månedligt, første gang på den af kunden valgte første betalingsdato.

Kunden vælger ved optagelse af kreditten første betalingsdato for den månedlige minimumsbetaling, herefter forfalder de efterfølgende månedlige minimumsbetalinger med 30 dages interval, såfremt kunden betaler de månedlige minimumsbetalinger rettidigt. Størrelsen af den første månedlige minimumsbetaling fremgår af kreditaftalen, herefter beregnes de efterfølgende månedlige minimumsbetalinger som 20 % af det beløb, der er trukket på kreditten på forfaldsdagen.

Efter tilbagebetaling af kundens første kredit (inkl. renter og omkostninger) kan kunden anmode om en ny kredit, hvis maksimale kreditbeløb fremgår af kundens VIVUS.DK profil. VIVUS.DK forbeholder sig retten til at afvise en sådan anmodning.

Hvis kunden har en aktiv kreditaftale på et lavere beløb end kundens til enhver tid gældende maksimale kreditbeløb, der fremgår af kundens VIVUS.DK profil, kan kunden under kredittens løbetid anmode om at forhøje kreditbeløbet op til kundens til enhver tid gældende maksimale kreditbeløb. VIVUS.DK forbeholder sig retten til at afvise en sådan anmodning.

Kunden kan ikke have to sideløbende kreditter, hvorfor kundens ønske om yderligere kredit kun kan ske efter regler om forhøjelse af en eksisterende kredit.

Yderligere omkostninger

Kunden skal selv afholde alle eventuelle omkostninger til sin egen bank i forbindelse med overførsel mellem VIVUS.DK og kunden. Inddrivelse og inkasso

Ved for sen betaling af kredittens minimumsbetaling eller andre forfaldne beløb i henhold til kreditaftalen pålægges kunden et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker, jf. rentelovens bestemmelser. VIVUS.DK er berettiget til at overgive inddrivelse af gælden til ekstern inkasso, hvorved yderligere inkassoomkostninger pålægges kunden. Samtidig forbeholder VIVUS.DK sig ret til at opkræve morarenter svarende til en årlig nominel rente på 37,00 % af alle forfaldne beløb i henhold til kreditaftalen. Dette svarer til en nominel daglig rente på 0,10 %.

3. Udbetaling, løbetid og tilbagebetaling

Kreditaftalen løber fra den dato, kunden elektronisk underskriver kreditaftalen med NemID.

Kreditbeløbet udbetales til den bankkonto, kunden har angivet i ansøgningen. VIVUS.DK informerer kunden om, hvornår kreditten udbetales – dette kan variere, afhængig af kundens bank og tidspunktet på dagen for ansøgningen. VIVUS.DK informerer ligeledes kunden om hvortil og hvornår, kreditten skal tilbagebetales.

Kreditten tilbagebetales efter kundens ønske, dog forudsætter kreditaftalen, at de månedlige minimumsbetalinger i form af den tilskrevne rente indbetales som aftalt. Betaling af de aftalte månedlige minimumsbetalinger samt indfrielse af kreditten skal ske ved en af nedenstående betalingsmuligheder.

Kunden har når som helst ret til helt eller delvist at indfri sin kredit.

Alle indbetalinger på kreditten afskrives først på månedlige minimumsbetalinger, omkostninger, morarente, forfalden rente og derefter på kredittens hovedstol.

Kreditaftalen ophører samtidig med tilbagebetaling af kreditbeløbet med tillæg af eventuelle renter og omkostninger.

Hvis kunden har en uudnyttet kredit hos VIVUS.DK på en aktiv kreditaftale, kan kunden til enhver tid få udbetalt den uudnyttede del af kreditten via kundens VIVUS.DK profil.

3.1 Bankoverførsel:

Betalingsinfo: Angiv CPR-nummer (alternativt kontraktsnummer) i beskedfeltet ved overførsel via netbank og overfør beløbet.

Tilbagebetalingsinformationerne ved bankoverførsel vil til enhver tid fremgå af kundens VIVUS.DK-profil.

3.2 Betaling med kortbetaling

Der er mulighed for at benytte følgende betalingskort på VIVUS.DK:

Dankort og VISA/Dankort Muligheden for betaling med betalingskort udnyttes fra kundens VIVUS.DK profil.

I tilfælde af betaling med betalingskort har VIVUS.DK ret til at opbevare betalingskortoplysningerne hos DIBS Payment Service A/S.

3.2.1 Automatisk betaling

Hvis det er tilgængeligt, og hvis der er indgået aftale om automatisk betaling, vil kunden kun blive opkrævet den månedlige minimumsbetaling som aftalt i kreditaftalen. Denne opkrævning vil fremgå på kundens bankkonto og VIVUS.DK profil.

Ved automatisk betaling vil kunden modtage en kvittering på SMS og e-mail, når VIVUS.DK har registreret betalingen.

Automatisk betaling er omkostningsfrit for kunden. Hvis kunden ønsker at framelde sig automatisk betaling, kan dette gøres fra kundens VIVUS.DK profil. Derudover opsiges kundens aftale om automatisk betaling ved indfrielse af kundens kredit.

Ved udskiftning af betalingskort under en løbende aftale om automatisk betaling skal kunden straks underrette VIVUS.DK. Underretningen om udskiftning af kundens betalingskort kan foretages på kundens VIVUS.DK profil.

3.3 Annullerede og tilbagetrukne betalinger

Betalinger foretaget af kunden, som senere annulleres eller trækkes tilbage, anses som om betalingen aldrig var foretaget af kunden. VIVUS.DK er herefter berettiget til at tilskrive renter og omkostninger i henhold til kreditaftalen, således at VIVUS.DK stilles som om betalingerne aldrig var foretaget.

Kundens betalingsforpligtelse i henhold til kreditaftalen anses først for opfyldt, når betalingen er krediteret VIVUS.DK kontoen i overensstemmelse med disse Almindelige forretningsbetingelser og kreditaftalen.

4. Fortrydelsesret Hvis kunden fortryder kreditaftalen hos VIVUS.DK, kan den fortrydes inden for 14 dage fra den dag, kunden har modtaget det aftalte kreditbeløb. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, udløber fristen først den følgende hverdag. Meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten skal være afgivet til VIVUS.DK inden for denne frist. Hvis kunden udøver sin fortrydelsesret, skal kunden tilbagebetale kreditbeløbet plus renter fra datoen for kundens modtagelse af kreditbeløbet og frem til datoen for kundens tilbagebetaling af kreditbeløbet. Hvis en kredit på eksempelvis 12.000,00 kr. udnyttes 100 %, påløber der 80 kr. i rente pr. dag i fortrydelsesretsperioden. Kreditbeløbet med tillæg af renter skal betales tilbage hurtigst muligt og senest 30 kalenderdage efter, at kunden har givet VIVUS.DK meddelelse om udøvelsen af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesretten bortfalder, hvis kreditaftalen på baggrund af kundens udtrykkelige samtykke er blevet opfyldt af begge parter, inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Ønske om at udnytte fortrydelsesretten kan sendes til e-mail: info@vivus.dk eller pr. brev til VIVUS.DK, Vesterbrogade 1L, 4, 1620 København V. Ved at give meddelelse pr. mail sikres samtidig bevis for, at fortrydelsesfristen er overholdt.

5. Overdragelse til tredjemand DK forbeholder sig ret til helt eller delvist at overdrage eller pantsætte sine rettigheder og forpligtelser i henhold til kreditaftalen til tredjemand, eller autorisere en tredjemand til at opfylde VIVUS.DK’s forpligtelser i henhold til kreditaftalen. Kunden er ikke uden forudgående accept fra VIVUS.DK berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til kreditaftalen til tredjemand.

6. Behandling af personoplysninger Ved ansøgning om kredit hos VIVUS.DK oprettes kunden i VIVUS.DK’s kundekartotek. Det oplyses i den forbindelse, at VIVUS.DK er dataansvarlig iht. persondataloven. VIVUS.DK registrerer kundens navn, PID-nummer, e-mail adresse, postadresse, CPR-nummer, telefonnummer samt kreditoplysninger. Derudover indsamler og behandler VIVUS.DK informationer til brug for vurdering af kundens kreditværdighed, jf. pkt. 1 (information om selskabet og indgåelse af kreditaftale) og nedenstående om KreditStatus. De indsamlede informationer bliver endvidere behandlet for, at VIVUS.DK kan opfylde sine forpligtelser til at forebygge og forhindre hvidvask af penge, finansiering af terror (i henhold til hvidvaskloven) og for at forbygge og forhindre svindel.

I tillæg hertil bliver de indsamlede informationer også behandlet for at sikre og forbedre kvaliteten af VIVUS.DK’s produkt samt til at udvikle nye produkter.

Behandlingen af oplysningerne er nødvendige for opfyldelse af kreditaftalen.

KreditStatus:

Når der ansøges om en kredit hos VIVUS.DK, giver kunden samtidig samtykke til, at der foretages en kreditvurdering ved hjælp af blandt andet KreditStatus. KreditStatus giver elektronisk adgang til oplysninger om en kundes eksisterende kreditengagementer hos andre finansieringsselskaber og bidrager dermed til ansvarlig kreditgivning og forbrugerbeskyttelse.

VIVUS.DK er berettiget til at indhente følgende oplysninger om kundens eksisterende lån og kreditter via KreditStatus:

 • Identifikationsoplysninger
 • Lånetype
 • Stiftelsestidspunkt
 • Oprindelig hovedstol på lån/kreditramme
 • Aktuel saldo (opdateres dagligt)

Oplysningerne anvendes udelukkende til vurdering af kundens kreditværdighed i forbindelse med indgåelse af en kreditaftale samt til at sikre den løbende administration og opfyldelse af en kreditaftale med VIVUS.DK.

Ved indgåelse af kreditaftalen samtykker kunden desuden til, at ovenstående oplysninger om kundens kreditforhold med VIVUS.DK deles med de finansieringsselskaber, der har adgang til KreditStatus.

Oplysning om hvilke banker og finansieringsselskaber, der har adgang til at indhente oplysninger om eventuelle kreditengagementer fra KreditStatus, kan til enhver tid rekvireres via kreditstatus.dk.

-

Samtykke til registrering og udveksling af personlige oplysninger

Ved indgåelse af en kreditaftale giver kunden samtykke til, at VIVUS.DK registrerer og behandler ovennævnte personoplysninger, herunder CPR-nr. og oplysninger om økonomiske forhold, som kunden har overladt eller for fremtiden vil overlade til VIVUS.DK.

Formålet hermed er etablering og administration af kreditforholdet, gennemførelse af risiko- og kreditvurderinger, gennemførelse af markeds- og kundeanalyser samt markedsføring af produkter og tjenesteydelser over for kunden.

Kunden er endvidere indforstået med, at VIVUS.DK kan udveksle oplysninger om forløbet af kredittens afvikling, herunder eventuelle restancer, med banker og finansieringsselskaber, der har adgang til KreditStatus.

Kunden er bekendt med, at VIVUS.DK er en del af 4finance Group, og kunden giver samtykke til, at personoplysningerne til de ovenfor nævnte formål må videregives til selskaber, der er koncernforbundet med VIVUS.DK.

Kunden er berettiget til at få oplyst, hvilke oplysninger VIVUS.DK har registeret om kunden, hvad formålet er med behandlingen af disse oplysninger, til hvem oplysningerne er videregivet samt fra hvem oplysningerne er modtaget.

Kunden er berettiget til over for VIVUS.DK at gøre indsigelse mod, at specifikke oplysninger om kunden gøres til genstand for behandling. Såfremt indsigelsen er berettiget, vil VIVUS.DK ophøre med behandlingen af de pågældende oplysninger snarest muligt.

Såfremt registrerede oplysninger måtte vise sig at være urigtige eller vildledende, vil VIVUS.DK berigtige, slette eller blokere disse, såfremt kunden anmoder herom.

Kunden kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke.

7. Markedsføring

Når der ansøges om en kredit hos VIVUS.DK, kan kunden samtidig give sit samtykke til at modtage nyheder og tilbud fra VIVUS.DK vedrørende tilsvarende kreditprodukter, som udbydes af VIVUS.DK. Kunden giver i den forbindelse sit samtykke til, at VIVUS.DK må kontakte kunden via e-mail, SMS, telefon, e-Boks, sociale medier eller brev.

Kunden kan til enhver tid meddele VIVUS.DK, at kunden ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale.

8. Vigtige oplysninger og kommunikation

Kunden har pligt til straks at underrette VIVUS.DK ved e-mail til info@VIVUS.DK om ændringer i adresse, telefonnummer og/eller e-mailadresse, idet elektroniske beskeder sendt via SMS eller e-mail vil blive anset for at være kommet frem til kunden. Kunden er indforstået med, at kunden med underskrift af kreditaftalen giver sit udtrykkelige samtykke til, at VIVUS.DK og/eller dennes repræsentanter kan kontakte kunden via e-mail, SMS, telefon, e-Boks, sociale medier eller brev.

VIVUS.DK forbeholder sig retten til at optage samtaler eller på anden vis dokumentere kommunikation med kunden.

9. Misligholdelse I tilfælde af misligholdelse forfalder hele kreditten inkl. renter, omkostninger herunder gebyrer til øjeblikkelig betaling. Kreditaftalen anses for misligholdt i tilfælde af, at kunden:

 • ikke betaler forfaldne beløb i henhold til kreditaftalen senest 14 dage efter forfald,
 • udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest,
 • kommer under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling, indleder forhandling om gældssanering eller indleder forhandlinger om akkord,
 • afgår ved døden,
 • tager fast bopæl uden for landets grænser, og
 • har fortiet eller givet urigtige oplysninger i forbindelse med indgåelse af kreditaftalen.

I tilfælde af misligholdelse af kreditaftalen vil VIVUS.DK i henhold til gældende lovgivning indberette kunden til Experian (RKI) og Debitor Registret. Misligholdelse af kreditaftalen kan medføre, at der påløber yderligere omkostninger i form af eksempelvis renter og gebyrer.

10. Ansvar

DK er ikke ansvarlig for tab, som skyldes nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er selskaber i 4finance Group eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne:

 • svigt i vores strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror, hærværk (herunder computervirus og – hacking),
 • strejke, arbejdsnedlæggelse, sympatistrejke, lockout, blokade eller lign., uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af os selv eller vores organisation, og uanset konfliktens årsag. Dette gælder også, når konflikten rammer dele af VIVUS.DK eller vores leverandører, eller
 • andre omstændigheder, som er udenfor vores kontrol.

11. Fortrolighed

DK bekræfter, at enhver oplysning om kunden og kundeforholdet er fortrolig og ikke må videregives til tredjemand uden kundens forudgående skriftlige samtykke, jf. pkt. 6 og 7 om personoplysninger og markedsføring. Uanset ovenstående er VIVUS.DK berettiget til at videregive oplysninger om kunden og kundeforholdet til SKAT, VIVUS.DK’s revisorer, advokater, eksterne inkassovirksomheder og øvrige rådgivere, samt tredjemænd til hvem kreditaftalen er overdraget, såfremt oplysningerne behandles fortroligt, og videregivelsen af oplysningerne er nødvendig for den pågældendes opfyldelse af sine opgaver.

12. Klager

Klager og kritik kan fremsendes til info@VIVUS.DK. Kreditforholdet er ikke omfattet af en garantifond eller garantiordning. Såfremt kunden ikke er tilfreds med et svar på eventuel klage, har kunden efterfølgende mulighed for at anlægge en civil retssag ved domstolene i Danmark efter de almindelige regler herom. I den forbindelse finder dansk ret anvendelse.

Kunden har også mulighed for at klage til:

Vedrørende udenretlige bilæggelser af tvister

Ankenævnet for Finansieringsselskaber

Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

http://www.finansanke.dk/

Vedrørende konkrete tvister

Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

http://www.forbrug.dk/

og/eller

EU kommissionens online klageportal (Forbruger Europa)

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vedrørende markedsføring, forbrugerbeskyttelse mv.

Forbrugerombudsmanden

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

http://www.forbrugerombudsmanden.dk/

Vedrørende lov om finansiel virksomhed

Finanstilsynet

Århusgade 110

2100 København Ø

https://www.finanstilsynet.dk/

Vedrørende behandling af personoplysninger mv.

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

http://www.datatilsynet.dk/

Se hvert klageorgans hjemmeside for procedure forbundet med eventuel klage.

Version 4.1 af 11/04 – 2018