Cookies er nødvendige for at få VIVUS.DK til at fungere, så du kan få en god oplevelse. Klik OK for at fjerne beskeden og fortsætte.

Lånevilkår

Print

KREDITVILKÅR FOR VIVUS.DK

1. INFORMATION OM KREDITGIVER OG DE OVERORDNEDE BETINGELSER FOR KREDIT

1.1 VIVUS.DK ApS, CVR-nummer 32557864, ("Kreditgiver") er et dansk anpartsselskab, som bl.a. udbyder produktet VIVUS.DK ("VIVUS.DK"), hvorved Kreditgiver bevilger kredit til enhver forbruger, som (a) er mindst 20 år, (b) er dansk statsborger, (c) har et dansk CPR-nummer, (d) har en folkeregisteradresse, (e) har et gyldigt NemID, (f) har en aktiv e-mailadresse, som benyttes af Kunden, (g) har et dansk telefonnummer, som benyttes af Kunden, (h) har en dansk bankkonto, som tilhører Kunden og (i) af Kreditgiver vurderes kreditværdig som nærmere beskrevet i afsnit 2 nedenfor (herefter ”Kunden”).

1.2 VIVUS.DK opererer som udgangspunkt digitalt og hele kreditansøgnings-, kreditvurderings- og godkendelsesprocessen fungerer digitalt og automatisk via VIVUS.DK-hjemmesiden. Kundens indledende samtykke gives og kreditansøgning underskrives digitalt ved brug af digital signatur (NemID). Der dannes i den forbindelse en unik profil for hver Kunde med en unik PID-kode, der gør det muligt digitalt at genkende, identificere og validere den enkelte Kunde. Alle efterfølgende accepter, godkendelser og/eller samtykker fra Kunden gives digitalt ved anvendelse af godkendelses-klik på VIVUS.DK-hjemmesiden, hvilket verificeres ved kundeidentifikation via kundens unikke profil. På VIVUS.DK-hjemmesiden under fanebladet "Min profil" kan Kunden til enhver tid tilgå oplysninger om den til Kunden bevilgede kredit, herunder samlede kreditbeløb, rentebetalinger, næste betalingsdato, fuld tilbagebetaling m.v. Derudover kan Kunden under "Min profil" foretage afdrags- og rentebetalinger og downloade Kreditaftalen (som defineret i afsnit 3.1) og disse kreditvilkår.

1.3 Kreditgiver har SSL-certificering udstedt af DigiCert Inc., hvilket betyder, at al data, som VIVUS.DK modtager online, krypteres og behandles sikkert efter TLS krypteringsprotokoller.

1.4 Kreditgiver er en virksomhed underlagt Finanstilsynets tilsyn under Lov om forbrugslånsvirksomheder. Kreditgiver er desuden også hvidvaskregistreret hos Finanstilsynet.

2. KREDITVURDERING OG KUNDENS INFORMATIONSFORPLIGTELSE

2.1 Som betingelse for at kunne ansøge om kredit hos VIVUS.DK skal Kunden afgive en række oplysninger til Kreditgiver og give samtykke til, at Kreditgiver kan indhente yderligere oplysninger om Kunden bl.a. via eSKAT, KreditStatus, skyldnerregistre (f.eks. RKI (Experian) og Debitor Registret) m.v., således at Kreditgiver inden Kreditaftalens indgåelse vurderer forbrugerens kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger.

2.2 Ved kreditvurderingen tager Kreditgiver højde for Kundens individuelle forhold, herunder særligt Kundens månedlige rådighedsbeløb efter faste udgifter (så som forventede månedlige udgifter til bolig og øvrige omkostninger) samt Kundens lånehistorik hos Kreditgiver. Kreditvurderingen foretages endvidere på fuldt objektivt grundlag.

2.3 Kunden er forpligtet til at oplyse Kreditgiver om væsentlige ændringer i de oplysninger, som lå til grund for Kreditgivers kreditvurdering. Misligholdelse af denne forpligtelse vil være at anse for Kundens væsentlige misligholdelse af Kreditaftalen, som giver Kreditgiver mulighed for at ophæve Kreditaftalen. Kunden er endvidere forpligtet til at oplyse Kreditgiver om ændringer i Kundens navn, adresse, CPR-nr., e-mailadresse, telefonnummer eller andre oplysninger, der gør det muligt for Kreditgiver at kontakte Kunden.

2.4 Kunden er indforstået med, at den af VIVUS.DK bevilgede kredit er baseret på og sker under forudsætning af korrektheden af de oplysninger, som Kunden giver. Hvis Kundens oplysninger er fejlagtige eller misvisende, eller hvis Kunden har undladt at give relevante oplysninger i forbindelse med indgåelsen af Kreditaftalen, vil dette blive anset for en misligholdelse af kreditten, som berettiger VIVUS.DK til at ophæve Kreditaftalen og kræve hele Kreditbeløbet, inkl. renter og omkostninger (herunder gebyrer) tilbagebetalt med øjeblikkelig virkning, jf. klausul 10 i Kreditaftalen.

3. INDGÅELSE OG ÆNDRING AF KREDITAFTALE

3.1 For at Kunden kan ansøge om en kredit fra Kreditgiver, skal Kunden som et led i kreditansøgningsprocessen på VIVUS.DK-hjemmesiden (a) indtaste de oplysninger, der er nødvendige, for at Kreditgiver kan foretage sin kreditvurdering, og (b) give samtykke til, at Kreditgiver fra eksterne kilder indhenter yderligere oplysninger om Kunden til brug for Kreditgivers kreditvurdering.

3.2 Som et led i kreditansøgningsprocessen på VIVUS.DK-hjemmesiden vil Kunden ansøge om og dermed give Kreditgiver et juridisk bindende tilbud ("Tilbuddet") om at yde Kunden en kredit med en hovedstol og på de vilkår og betingelser, der fremgår af (a) den standardkreditaftale, som er fremlagt for og godkendt af Kunden som led i kreditansøgningsprocessen ("Kreditaftalen"), og af (b) disse kreditvilkår.

3.3 Baseret på det kreditbeløb, som Kunden har ansøgt om, og den kreditvurdering, der er foretaget af Kreditgiver, vil Kreditgiver bevilge en kredit med en hovedstol - der til enhver tid skyldes (eksklusive påløbne renter og omkostninger (inkl. gebyrer)) - som er lig med det ansøgte kreditbeløb eller det lavere beløb, som Kreditgiver måtte kreditvurdere Kunden til ("Kreditbeløbet"). Endvidere vil Kreditgiver samtidig på grundlag af kreditvurderingen af Kunden tildele Kunden en kreditramme, der er lig med eller højere end det Kreditbeløb, der er gældende for den pågældende Kunde ("Kreditrammen").

3.4 En Kunde kan aldrig ansøge om et Kreditbeløb, der er lavere end DKK 100. Ved ansøgning om første kredit hos VIVUS.DK kan en Kunde maksimalt bevilges et Kreditbeløb (og en Kreditramme) på op til DKK 6.000. Ved ansøgning om efterfølgende kreditter kan en Kunde maksimalt bevilges et Kreditbeløb (og en Kreditramme) på op til DKK 12.000. Kunden ansøger om et Kreditbeløb inden for dette interval. Ved at afgive Tilbuddet anerkender og accepterer Kunden, at hvis det ansøgte Kreditbeløb godkendes af Kreditgiver, kan Kreditgiver tildele Kunden en Kreditramme på op til maksimalt DKK 6.000 for den første kredit og DKK 12.000 for efterfølgende kredit(ter).

3.5 Når den automatiske kreditvurdering er foretaget, vil Kunden få en af følgende meddelelser fra Kreditgiver:

a) Meddelelse om accept af Tilbuddet, for så vidt angår det ansøgte Kreditbeløb, og tildeling af en Kreditramme svarende til (i) det ansøgte Kreditbeløb eller (ii) en sådan højere Kreditramme, som Kreditgiver måtte kreditvurdere Kunden til op til de ovenfor i klausul 3.4 nævnte maksimale beløb, i hvilket tilfælde Kreditaftalen automatisk anses for indgået mellem Kreditgiver og Kunden. Kun det ansøgte Kreditbeløb vil blive udbetalt til Kunden. Uden ugrundet ophold efter indgåelse af Kreditaftalen vil der til den af Kunden oplyste e-mailadresse blive fremsendt en kopi af den endelige Kreditaftale, der specificerer Kreditrammen og Kreditbeløbet (pr. datoen for indgåelse af Kreditaftalen). Inden for 72 timer vil der ligeledes til den af Kunden oplyste e-mailadresse blive fremsendt en betalingspåmindelse, der bl.a. specificerer Kundens første minimumsbetaling, Kreditrammen, det gældende Kreditbeløb og det samlede beløb, som Kunden skal betale for at indfri alle forpligtelser i henhold til Kreditaftalen fuldt ud (inklusive renter og gebyrer).

b) Anmodning om Kundens accept af Kreditgivers tilbud om et lavere Kreditbeløb end det ansøgte Kreditbeløb (og dermed en lavere Kreditramme). Hvis Kunden godkender det nye lavere Kreditbeløb og dermed den lavere Kreditramme, anses Kreditaftalen automatisk for indgået mellem Kreditgiver og Kunden. Det lavere Kreditbeløb, der er godkendt af Kunden, vil blive udbetalt til Kunden. Uden ugrundet ophold efter indgåelse af Kreditaftalen vil der til den af Kunden oplyste e-mailadresse blive fremsendt en kopi af den endelige Kreditaftale, der specificerer Kreditrammen og Kreditbeløbet (pr. datoen for indgåelse af Kreditaftalen). Inden for 72 timer vil der ligeledes til den af Kunden oplyste e-mailadresse blive fremsendt en betalingspåmindelse, der bl.a. specificerer Kundens første minimumsbetaling, Kreditrammen, det gældende Kreditbeløb og det samlede beløb, som Kunden skal betale for at indfri alle forpligtelser i henhold til Kreditaftalen fuldt ud (inklusive renter og gebyrer).

c) Meddelelse om afvisning af Tilbuddet, i hvilket tilfælde Tilbuddet bortfalder.

3.6 Disse kreditvilkår danner sammen med Kreditaftalen rammen for aftaleforholdet mellem Kunden og Kreditgiver. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Kreditaftalen og disse kreditvilkår skal førstnævnte have forrang.

3.7 Kreditgiver er til enhver tid berettiget til ensidigt at foretage ændringer i disse kreditvilkår med tre (3) måneders varsel til Kunden og i overensstemmelse med dansk rets til enhver tid gældende regler.

4. NY KREDIT

4.1 Kunden kan ikke have flere sideløbende kreditter.

4.2 Anmodning om en ny kredit sker via fanebladet "Min profil" på VIVUS.DK og forudsætter fuld indfrielse af den seneste kredit (dvs. hovedstol med påløbne renter og omkostninger (herunder gebyrer)). En anmodning om og accept af en ny kredit skal betragtes som en selvstændig kredit og et nyt aftaleforhold mellem Kunden og Kreditgiver, og en ny kreditaftale underlagt disse kreditvilkår vil derfor blive genereret og accepteret af parterne.

4.3 Kunden kan ikke anmode om ændring af Kreditrammen, men må fuldt ud indfri Kreditbeløbet med påløbne renter og omkostninger (herunder gebyrer) - hvilket som angivet i Kreditaftalens klausul 4.2 automatisk resulterer i Kreditaftalens ophør - og derefter ansøge om en ny kredit med tilhørende ny kreditramme.

5. UDBETALING OG TILBAGEBETALING AF KREDITBELØBET

5.1 Udbetaling

Kreditbeløbet udbetales til Kundens NemKonto, eller til den bankkonto, som Kunden har angivet i ansøgningen. Bankkontoen skal, som anført i afsnit 1.1, være en dansk bankkonto, som tilhører Kunden. Kreditgiver udbetaler umiddelbart straks Kreditbeløbet alle årets dage. Hvis Kreditaftalen godkendes mellem kl. 3-5 om natten, udbetales Kreditbeløbet umiddelbart efter kl. 5. Der tages forbehold for systemnedbrud hos bankerne og/eller VIVUS.DK.

5.2 Tilbagebetaling

Kreditten tilbagebetales efter Kundens ønske, og Kunden har dermed - når som helst - ret til helt eller delvist at indfri eller afdrage på sin kredit, ved fuld eller delvis tilbagebetaling af Kreditbeløbet. Kreditaftalen forudsætter dog, at de aftalte minimumsbetalinger indbetales. Betaling af de aftalte minimumsbetalinger samt indfrielse af kreditten skal ske ved en af nedenstående betalingsmuligheder. Alle indbetalinger på kreditten nedskrives i overensstemmelse med Kreditaftalens klausul 7.5.

5.3 Betalingsmuligheder

Kunden kan foretage betaling til Kreditgiver i forbindelse med kreditten, herunder betaling af de aftalte minimumsbetalinger, renter, afdrag på Kreditbeløbet, betaling af eventuel morarente eller andre omkostninger (herunder gebyrer), ved enten (a) bankoverførsel eller (b) kortbetaling.

5.3.1 Bankoverførsel

Ved bankoverførsel skal CPR-nummer (alternativt kontraktnummer) angives som betalingsinfo i beskedfeltet ved overførsel via netbank. Tilbagebetalingsinformationerne ved bankoverførsel vil til enhver tid fremgå af Kundens VIVUS.DK-profil.

5.3.2 Kortbetaling

Der er mulighed for at benytte følgende betalingskort på VIVUS.DK: Dankort og VISA/Dankort.

Muligheden for betaling med betalingskort udnyttes fra Kundens VIVUS.DK-profil. I tilfælde af betaling med betalingskort har Kreditgiver ret til at opbevare betalingskortoplysningerne hos DIBS Payment Service A/S.

5.3.3 Automatisk betaling i forbindelse med kortbetaling

5.3.3.1 Hvis Kreditgiver vælger at gøre det tilgængeligt, har Kunden mulighed for at indgå aftale om automatisk betaling. Hvis der er indgået en sådan aftale, vil Kunden kun blive opkrævet den aftalte minimumsbetaling i henhold til Kreditaftalen ved den automatiske betaling, hvis størrelse - der kan variere - fremgår under ”Min profil” på VIVUS.DK. Denne opkrævning vil fremgå på Kundens bankkonto og VIVUS.DK-profil. Hel eller delvist indfrielse af kreditten skal derfor fortsat ske ved bankoverførsel eller kortbetaling i henhold til afsnittene 5.3.1-5.3.2.

5.3.3.2 Ved automatisk betaling vil Kunden modtage en kvittering på SMS og e-mail, når Kreditgiver har registreret betalingen.

5.3.3.3 Automatisk betaling er omkostningsfrit for Kunden. Hvis Kunden ønsker at framelde sig automatisk betaling, kan dette gøres fra Kundens VIVUS.DK-profil. Derudover opsiges Kundens aftale om automatisk betaling ved fuld indfrielse af Kundens kredit.

5.3.3.4 Ved udskiftning af betalingskort under en løbende aftale om automatisk betaling skal Kunden straks underrette Kreditgiver. Underretningen om udskiftning af Kundens betalingskort kan foretages på Kundens VIVUS.DK-profil.

5.4 Annullerede og tilbagetrukne betalinger

5.4.1 Betalinger foretaget af Kunden, som senere annulleres eller trækkes tilbage, anses aldrig for foretaget af Kunden. Kreditgiver er herefter berettiget til at tilskrive renter og omkostninger i henhold til Kreditaftalen, således at Kreditgiver stilles, som om betalingerne aldrig var foretaget.

5.4.2 Kundens betalingsforpligtelse i henhold til Kreditaftalen anses først for opfyldt, når betalingen er krediteret VIVUS.DK's konto i overensstemmelse med Kreditaftalen og disse kreditvilkår.

5.5 Tilbagebetaling af indbetalte, overskydende beløb

5.5.1 Hvis Kunden i forbindelse med indfrielse af sin kredit (dvs. hovedstol med påløbne renter og omkostninger (herunder gebyrer)) indbetaler et højere beløb til Kreditgiver end det beløb, som fuldt indfrier kreditten, ("Overskydende Beløb"), opkræver Kreditgiver et gebyr på DKK 50 for tilbagebetaling af det Overskydende Beløb til dækning af Kreditgivers omkostninger forbundet med en sådan tilbagebetaling.

5.5.2 Gebyret fratrækkes det Overskydende Beløb forud for tilbagebetaling til Kunden. Der sker således kun tilbagebetaling til Kunden af den del af det Overskydende Beløb, som overstiger DKK 50.

6. OVERDRAGELSE TIL TREDJEMAND

6.1 Kreditgiver forbeholder sig ret til helt eller delvist at overdrage eller pantsætte sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Kreditaftalen til tredjemand ("Erhverver") eller autorisere en tredjemand til at opfylde Kreditgivers forpligtelser i henhold til Kreditaftalen.

6.2 Hvis Kreditgiver overdrager sit tilgodehavende og tilhørende rettigheder i henhold til Kreditaftalen til Erhverver vil Kunden modtage skriftlig meddelelse (denunciation) i henhold til dansk rets almindelige regler herom, og derudover forbeholder Kreditgiver sig ret til (i) fortsat at administrere Erhververs rettigheder under Kreditaftalen som låneadministrator og/eller (ii) bistå Erhverver med inddrivelse af Erhververs fordringer (inkasso) forudsat at Kreditgiver forinden opnår inkassoautorisation i henhold til dansk rets regler herom.

6.3 Kunden er ikke uden forudgående accept fra Kreditgiver berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Kreditaftalen til tredjemand.

7. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

7.1 Ved ansøgning om kredit hos VIVUS.DK oprettes Kunden i VIVUS.DK’s kundekartotek. Det oplyses i den forbindelse, at VIVUS.DK er dataansvarlig. VIVUS.DK registrerer Kundens navn, PID-nummer, e-mailadresse, postadresse, CPR-nummer, telefonnummer samt kreditoplysninger. Derudover indsamler og behandler VIVUS.DK informationer til brug for vurdering af Kundens kreditværdighed, jf. afsnit 2. De indsamlede informationer bliver endvidere behandlet for, at Kreditgiver kan opfylde sine forpligtelser til at forebygge og forhindre hvidvask af penge og finansiering af terrorisme i henhold til hvidvaskloven og for at forbygge og forhindre svindel.

7.2 I tillæg hertil bliver de indsamlede informationer også behandlet for at sikre og forbedre kvaliteten af VIVUS.DK’s produkt samt til at udvikle nye produkter eller udnytte Kreditgivers rettigheder i henhold til Kreditaftalen eller disse kreditvilkår.

7.3 Behandlingen af oplysningerne er nødvendige for opfyldelse af Kreditaftalen.

7.4 For yderligere information om Kreditgivers behandling af personoplysninger henviser vi til vores privatlivspolitik, som du finder her: https://www.vivus.dk/laanevilkaar/privatlivspolitik

8. MARKEDSFØRING

8.1 Kreditgiver indhenter særskilt samtykke til behandling af personoplysninger til markedsføringsformål, samt til at Kreditgiver må kontakte Kunden via e-mail, SMS, telefon, sociale medier eller brev.

8.2 Kunden kan til enhver tid ændre sit samtykke til at modtage markedsføring under ”Min profil” på VIVUS.DK.

9. KOMMUNIKATION

9.1 Elektroniske beskeder eller dokumenter, der er sendt til Kunden via SMS, e-mail eller Kundens VIVUS.DK-profil, vil blive anset for at være modtaget af Kunden. Kunden er forpligtet til straks at underrette Kreditgiver pr. e-mail til info@VIVUS.DK om ændringer i Kundens adresse, e-mailadresse, telefonnummer eller andre oplysninger, der gør det muligt for Kreditgiver at kontakte Kunden i henhold til afsnit 2.3.

9.2 Kunden er indforstået med, at Kunden ved underskrift af Kreditaftalen giver sit udtrykkelige samtykke til, at Kreditgiver og/eller dennes repræsentanter kan kontakte Kunden vedrørende forhold relateret alene til kreditten via Kundens VIVUS.DK-profil, e-mail, SMS, telefon, sociale medier eller brev.

9.3 Kreditgiver indhenter særskilt samtykke til at optage samtaler eller på anden vis dokumentere kommunikation med Kunden.

10. ANSVAR

Kreditgiver er ikke ansvarlig for tab, som skyldes nedbrud i og/eller manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er selskaber i 4finance Group eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne:

  • svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror, hærværk (herunder computervirus og -hacking),
  • strejke, arbejdsnedlæggelse, sympatistrejke, lockout, blokade eller lign., uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Kreditgiver selv eller Kreditgivers organisation, og uanset konfliktens årsag. Dette gælder også, når konflikten rammer dele af VIVUS.DK eller Kreditgivers leverandører, eller
  • andre omstændigheder, som er uden for Kreditgivers kontrol.

11. FORTROLIGHED

11.1 Kreditgiver bekræfter, at enhver oplysning om Kunden og kundeforholdet er fortrolig og ikke må videregives til tredjemand uden Kundens forudgående skriftlige samtykke i henhold til afsnittene 7-8 om personoplysninger og markedsføring.

11.2 Uanset ovenstående er Kreditgiver berettiget til at videregive oplysninger om Kunden og kundeforholdet til SKAT, Kreditgivers revisorer, advokater, eksterne inkassovirksomheder og øvrige rådgivere samt til Erhververne og Erhververnes kontraktspartnere, såfremt oplysningerne behandles fortroligt, og videregivelsen af oplysningerne er nødvendig for den pågældendes opfyldelse af sine opgaver eller udnyttelse af sine rettigheder.

12. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist, som vedrører eller udspringer af Kreditaftalen og disse kreditvilkår, skal afgøres ved de danske domstole og være underlagt dansk ret, bortset fra sådanne international privatretlige regler, der kan føre til anvendelsen af retsreglerne i en anden jurisdiktion end Danmark.

Version 5.1 af 12/12 – 2019