Europæiske Forbrugerkreditoplysninger med henblik på kassekredit og gældsomlægning
1 Kreditgivers/kreditformidlers navn og kontaktoplysninger
Kreditgiver
Adresse

Tlf.nr.
E-mail
Websted
4finance ApS - CVR-nr. 32 55 78 64
Vesterbrogade 1L, 4. sal
1620 København V
77 78 20 68

info@vivus.dk / support@vivus.dk
www.vivus.dk
2 Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet
Kredittypen Kassekredit med månedlig minimumsbetaling
Det samlede kreditbeløb
Der menes loftet for eller summen af alle beløb, der stilles til disposition i henhold til en kreditaftale.
4000.00 kr.
Kreditaftalens løbetid Kreditaftalen er uden fast løbetid.

Kunden kan til enhver tid blive anmodet om at betale hele kreditbeløbet med tillæg af renter og omkostninger tilbage på anfordring. Dog skal anmodningen fremsættes med mindst med tre (3) måneders varsel.
3 Kreditomkostninger
Debitorrenten Kreditten forrentes med en fast debitorrente fra 20.10.2017

Debitorrenten er 819.1% p.a. frem til og med den 19.11.2017. Herefter er debitorrenten 819,10 % p.a.
De årlige omkostninger i procent (ÅOP)
Dette er de samlede omkostninger i forbindelse med kreditten udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb. ÅOP anføres for at hjælpe dig med at sammenligne forskellige tilbud.
819.1%

De årlige omkostninger i procent (ÅOP) gælder under følgende antagelser:

   •  at det samlede kreditbeløb anses for udnyttet i sin helhed,
   •  at kreditaftalen løber i 3 måneder, og hver måned antages at have 30,41666 dage, uanset om det er skudår,
   •  at kreditaftalen forbliver gyldig i kreditaftalens løbetid,
   •  at parterne opfylder deres forpligtelser på de vilkår og datoer, der er angivet i kreditaftalen,
   •  debitorrenten anses for at være den højest mulige i hele kreditaftalens løbetid, og
   •  kreditbeløbet ikke forhøjes i kreditaftalens løbetid.
Morarenter Kunden vil blive pålagt morarenter på 37,00 % p.a. af alle forfaldne beløb i henhold til kreditaftalen.

Endvidere har kreditgiver ret til at opkræve rykkergebyrer og inkassoomkostninger i henhold til rentelovens bestemmelser.
4 Andre vigtige retlige aspekter
Opsigelse af kreditaftalen Kunden kan til enhver tid opsige kreditaftalen ved at underrette kreditgiver herom på info@vivus.dk. Kreditaftalen anses for opsagt, når kreditbeløbet med tillæg af renter og omkostninger er tilbagebetalt til kreditgiver.
Søgning i en database
Kreditgiveren skal straks og gratis underrette Dem om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.
Ved aftaleindgåelse bliver der søgt i følgende databaser;
- RKI (Experian)
- Debitor Registeret
- KreditStatus

Ved afslag på kredit på baggrund af søgning i ovenstående databaser, vil kunden blive underrettet om dette.
5 Supplerende oplysninger, som skal gives i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser
Fortrydelsesret og udøvelse af fortrydelsesretten
De har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage.
Hvis kunden fortryder kreditaftalen hos VIVUS.DK, kan den fortrydes inden for 14 dage fra den dag, kunden har modtaget det aftalte kreditbeløb. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, udløber fristen først den følgende hverdag. Meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten skal være afgivet inden for denne frist.

Hvis kunden udøver sin fortrydelsesret, skal kunden tilbagebetale kreditbeløbet plus renter fra datoen for kundens modtagelse af kreditbeløbet og frem til datoen for kundens tilbagebetaling af kreditbeløbet. Hvis en kredit på eksempelvis 10.000,00 kr. udnyttes 100 %, påløber der 66,67 kr. i rente pr. dag i fortrydelsesretsperioden. Kreditbeløbet med tillæg af renter skal betales tilbage hurtigst muligt og senest 30 kalenderdage efter, at kunden har givet kreditgiver meddelelse om udøvelsen af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesretten bortfalder, hvis kreditaftalen på baggrund af kundens udtrykkelige samtykke er blevet opfyldt af begge parter, inden udløbet af fortrydelsesfristen.

Ønske om at udnytte fortrydelsesretten kan sendes til e-mail: info@vivus.dk eller pr. brev til VIVUS.DK, Vesterbrogade 1L, 4, 1620 København V. Ved at give meddelelse pr. mail sikres samtidig bevis for, at fortrydelsesfristen er overholdt.
Sprogordning Oplysninger og aftalevilkår gives på dansk. Hvis kunden er indforstået hermed, vil vi kommunikere på dansk i kreditaftalens løbetid
Klageadgang.
Hvorvidt der findes, og hvordan man får klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister
Vedrørende udenretlige bilæggelser af tvister
Ankenævnet for Finansieringsselskaber
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
http://www.finansanke.dk/

Vedrørende konkrete tvister
Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
http://www.forbrug.dk/

og/eller

EU kommissionens online klageportal (Forbruger Europa)
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vedrørende markedsføring, forbrugerbeskyttelse mv.
Forbrugerombudsmanden
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/

Vedrørende lov om finansiel virksomhed
Finanstilsynet
Århusgade 110
2100 København Ø
https://www.finanstilsynet.dk/

Vedrørende behandling af personoplysninger mv.
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
http://www.datatilsynet.dk/

Se hvert klageorgans hjemmeside for procedure forbundet med eventuel klage.